Het vangen

 • Plaats de fuiken 's avonds of aan het eind van de middag. Laat de korven tijdens de waarnemingsperiode in het water staan.
 • Plaats de fuiken op de bodem en zorg dat er geen onderdelen boven het water uitsteken (ook met het oog op diefstal of vandalisme). Doe eventueel een brok steen in de fuik om te zorgen dat de fuik niet gaat rollen (bij stroming).
 • Bevestig de fuiken met het bijgeleverde touw onopvallend aan de oever (bijvoorbeeld door middel van een knoop rond een bosje gras).
 • Controleer de fuiken (in de loop van) de ochtend, gedurende vier opeenvolgende ochtenden. 's Ochtends heb je de grootste kans om de nachtactieve kreeften in de fuik te treffen. Overdag zullen de dieren pogen uit de fuik te ontsnappen terwijl de kans op nieuwe kreeften gering is.
 • Noteer per korf je vangsten en maak daarbij onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes (en eventuele aanwezigheid van eieren of jongen onder de staart)!
 • Maak van elke soort die je denkt gevangen te hebben een foto (van de boven- en onderzijde).
 • Gebruik voor het herkennen van de kreeften en het identificeren van het geslacht de bijgevoegde Zoekkaart Kreeften. Deze is hier ook eventueel on-line beschikbaar.
 • Plaats alle vangsten na registratie terug in het water.
Let op!

 • De drie fuiken mogen op maximaal 20 meter afstand van elkaar geplaatst worden per meetpunt. Zorg er altijd voor dat de fuiken in dezelfde watergang staan!
 • Probeer, indien binnen het bereik van 60 meter, zoveel mogelijk verschillende 'microhabitats' te bemonsteren (bijvoorbeeld een brug, een rietkraag, en een aanlegsteiger).
 • Hoewel een 'aasklip' in de fuik aanwezig is, is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat je aas gebruikt in de fuik. De voornaamste reden hiervoor is dat we bijvangsten (en daarmee een verhoogde kans op sterfte) zoveel mogelijk willen vermijden. Het feit dat fuiken op zichzelf al interessant gevonden worden door kreeften, maakt onbeaasde fuiken juist een zeer selectief vangmiddel.
 • Maak een foto van je meetpunt.


Voorwaarden gebruik kreeftkorven

Kreeftkorven zijn zonder ontheffing een verboden vangmiddel! Stichting EIS kan een machtiging verstrekken voor het gebruik aan kreeftkorven aan een vrijwilliger die de visserij uit wil oefenen op basis van een ontheffing van het ministerie van LNV. Het is NIET toegestaan om visserij op kreeften uit te voeren met een machtiging van Stichting EIS met andere vangmiddelen dan de korven die via Stichting EIS verstrekt worden. Alle vangsten, OOK de kreeften, dienen zorgvuldig te worden behandeld en na registratie levend in hetzelfde water te worden teruggezet.

Voor de uitvoering van de visserij is, behalve een machtiging, ook schriftelijke toestemming nodig van de visrechthebbende. Dit kan een eigenaar zijn, maar ook een huurder van het visrecht op het betreffende water. Zonder deze toestemming mag de visserij niet worden uitgeoefend. In het kader van dit onderzoek is het waterschap in de meeste gevallen de directe eigenaar.

Indien u via EIS nog geen schriftelijke toestemming heeft ontvangen, dient u toestemming te vragen aan het betreffende waterschap. Op een aantal plaatsen zijn de visrechten echter verhuurd aan o.a. hengelsportverenigingen en/of beroepsvissers. Indien sprake is van verhuring van visrechten is van belang of het volledige visrecht is verhuurd.

Indien dit zo is, dan moet de huurder toestemming geven om de visserij op kreeft uit te mogen oefenen. Is niet het volledige visrecht verhuurd, maar enkel het aalvisrecht en/of het schubvisrecht, dan is hoogstwaarschijnlijk het schaaldierrecht niet verhuurd en is de eigenaar van het water degene die toestemming moet geven om de visserij op kreeft uit te mogen oefenen.

Binnen verschillende waterschappen en regio's zijn inmiddels goede afspraken gemaakt met de visrechthebbenden. Als u aan de slag wilt en nog geen bericht van ons heeft ontvangen doet u er goed aan om uw watergang even op te zoeken op www.visplanner.nl voor de contactgegevens van de plaatselijke visrechthebbenden.

Bottom line: werk zorgvuldig, veroorzaak geen overlast en houd, behalve met visrechthebbenden, zorgvuldig rekening met aanliggende terreineigenaren zoals particulieren, natuurmonumenten of staatsbosbeheer.