Met hulp en inzet van honderden vrijwilligers heeft EIS in 2010 een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar invasieve rivierkreeften in Nederland. Het doel van dit onderzoek was:

  • - Het in kaart brengen van de landelijke verspreiding van de verschillende soorten (met name ook in het landelijk gebied);
  • Het onderzoeken van de relatie tussen invasieve rivierkreeften en de waterkwaliteit. Om dit laatste onderdeel mogelijk te kunnen maken zijn de langjarige meetpunten van de waterschappen destijds als uitgangspunt genomen voor meetlocaties waarvoor vrijwilligers zich konden intekenen.

Voor het in kaart brengen van de verspreiding was dit onderzoek een groot succes (zie eindrapportage). Verschillende soorten werden gemeld uit gebieden waar rivierkreeften nog niet of nauwelijks van bekend waren. Het bleek helaas niet goed mogelijk om de invloed van de rivierkreeften op de waterkwaliteit te onderzoeken vanwege de beperkte hoeveelheid vangsten van potentieel schadelijke soorten.

Inmiddels is het verspreidingsonderzoek bijna 10 jaar geleden. Uit losse waarnemingen en gerichte inventarisaties van de waterschappen lijkt er veel veranderd te zijn. Zo is het aantal atlashokken (5*5 km) met meldingen van de rode Amerikaanse rivierkreeft bijna verdrievoudigd sinds 2010. Daarentegen lijkt de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft juist af te nemen in de gebieden waar de soort 10 jaar terug voor overlast zorgde. De ogenschijnlijke veranderingen hebben er aanleiding toe gegeven om het verspreidingsonderzoek uit 2010 in 2019 te herhalen. Het doel is wederom tweeledig:

  1. Het kwantificeren van de veranderingen in de verspreiding van de verschillende soorten rivierkreeften;
  2. Het meten van de effecten van rivierkreeften op de kwaliteit en structuur van het oppervlaktewater. Om te onderzoeken of de kwaliteit en structuur van het oppervlaktewater meetbaar beïnvloed wordt door rivierkreeften vallen de meetpunten voor de kreeftinventarisatie samen met de meetpunten van de waterschappen (de "limnodata").


Het verspreidingsonderzoek naar uitheemse rivierkreeften valt onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het ministerie van LNV en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).